Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezeléssel kapcsolatos elveink tömören:

 • Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak és az Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbi e-mail címen: erika.obola@icloud.com
 • A személyes adatok törlését az erika.obola@icloud.com címen bármikor lehet kérni.

A részletesebb tájékozódás érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Nagy Erika egyéni vállalkozó (székhely: 8095 Pákozd, Farkaskő utca 8., nyilvántartásiszám: 30802881, adószám: 76903317-1-27; „Egyéni vállalkozó”) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett oldallal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”) illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) meghatározott elvárásoknak.

Az Egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

 1. Az adatkezelés célja

Az Egyéni vállalkozó Tomatis terápia kereskedelmi név alatt szolgáltatásokat nyújt egyben személyes adatokat kezel azzal a céllal, hogy

 • az Egyéni vállalkozó szolgáltatásai iránt érdeklődők („Ügyfelek”) a szolgáltatásokat igénybe vehessék, egyben az ehhez szükséges adataikat személyesen megadhassák („Személyes ügyfélkapcsolat”),
 • az Egyéni vállalkozó https://www.tomatis-terapia.hu/ címen fenntartott online portálján („Honlap”) keresztül az Ügyfelek az Egyéni vállalkozóval a szolgáltatások megrendelésének kötelezettsége nélkül felvehessék a kapcsolatot, egyben a kapcsolat kiépítéséhez szükséges adataikat online megadhassák („Online ügyfélkapcsolat”), és
 • a Honlapon keresztül a látogatók hozzászólásokat fűzhetnek a Honlapon foglaltakhoz, melynek során bizonyos adatokat online feltüntethetnek („Hozzászólások”).

Adatkezelési tájékoztatónkban az Ügyfelek, illetve a Honlap bármely egyéb látogatója a továbbiakban együttesen, mint „Érintettek” kerülnek nevesítésre.

A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes érdeklődő által létesített online, illetve személyes ügyfélkapcsolat során tett megrendelés elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Ügyfél megrendelését az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni. Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

Az ügyfélkapcsolat során kezelt adatokat az Egyéni vállalkozó kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti.

Érintettek a Honlap használatával, illetve az Egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintettek által a Személyes ügyfélkapcsolat során megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges, így az adatszolgáltatás a szerződéskötés előfeltételét képezi a GDPR 6. cikk 1 bekezdés b) pontja értelmében.

Az Érintettek által a személyes ügyfélkapcsolat során esetlegesen megadott különleges adatok (egészségügyi adatok) kezelésére az Érintett kifejezett külön írásbeli hozzájárulása mellett kerül sor a GDPR 9. cikk 2 bekezdés a) pontja szerint.

A Honlapon keresztül történő Online ügyfélkapcsolat során megadott adatok kezelésének jogalapja az érintett Ügyfelek tájékozott és önkéntes hozzájárulása.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Az Egyéni vállalkozó által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítások és az adatkezelés időtartama

 

3.1. Személyes ügyfélkapcsolat

Az Egyéni vállalkozó a személyes ügyfélkapcsolat létesítését követően az Ügyfelek alábbi adatait kezeli.

Az Ügyfélre vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • e-mail cím,
 • az Ügyfél által önkéntesen megadott bármely további személyes adat.

Ezen adatok kezelése az Ügyfelek önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően. A szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfelek ezen adatainak kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Az Egyéni vállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele esetén az Ügyfelekre vonatkozóan kötelezően megadandó további adatok:

 • telefonszám,
 • születési dátum,
 • a szolgáltatással kapcsolatos további személyes adatok,
 • számlázási cím,
 • egyéb számlázási adatok.

Ezen adatok kezelése a szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges és szerződés teljesítését szolgálják, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi és az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

 

3.2. A GDPR 9. cikke szerinti különleges adatok kezelése

Az Egyéni vállalkozó kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti egészségügyi adatok illetve biometrikus adatok körére (különleges kategóriájára) kizárólag az Érintett kifejezett külön írásbeli hozzájárulása mellett kerül sor.

Az egészségügyi adatok (GDPR 9. cikke szerinti különleges adat) kezelésének konkrét célja az Ügyfelek egészségi állapotának megfelelő, személyre szabott szolgáltatások nyújtása Egyéni vállalkozó által.

 

3.3. Online ügyfélkapcsolat

A Honlap útján lehetséges Online ügyfélkapcsolat kiépítését követően az Egyéni vállalkozó az Ügyfelek alábbi adatait kezeli.

Az Ügyfélre vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • e-mail cím.

Az Ügyfél választása szerint megadható további adatok:

 • telefonszám,
 • Üzenet mezőben feltüntetett bármely egyéb személyes adat.

Egyéb, a Honlap használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • az Online ügyfélkapcsolat felvételének dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése az Ügyfelek önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően.

 

3.4. Hozzászólások

A Honlap egyéb látogatóinak lehetősége van online hozzászólásokat közzétenni a Honlapon keresztül.

A Látogató vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • e-mail cím,
 • hozzászólás szövegében önkéntesen megadott személyes adatok.

Egyéb, a Honlap használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • a Hozzászólás közzétételének dátuma, illetve időpontja.

A Hozzászólások kapcsán kezelt személyes adatok illetve a Hozzászóláson belül feltüntetett bármilyen további személyes adat kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően.

A Látogató által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett hozzászólások tartalmát az Egyéni vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében az Egyéni vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A közzétett tartalmakért az Egyéni vállalkozó felelősséget nem vállal.

 

3.5. Az adatkezelés időpontja

Az Egyéni vállalkozó az Érintett által a Honlapra feltöltött illetve online vagy személyesen megadott adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli, azzal, hogy az Érintett regisztrációját, valamint az azzal összefüggésben megadott adatait és a feltöltött dokumentumokat az Egyéni vállalkozó automatikusan törli, ha az Érintett azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően kérelmezi.

Az Egyéni vállalkozó által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

 

3.6 Látogatók adatai, „Cookie-k” alkalmazása

A Weboldal látogatása során a weboldal az Érintett informatikai eszközén kis adatcsomagokat, ún. „sütiket” (angol nevükön: „cookie-kat”) helyez el, illetve olvas arról vissza.

A weboldal vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a Weboldal látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

 • az Érintett keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a weboldalra („utmz” cookie),
 • az Érintett hányszor látogatta meg a weboldalt („utmb” cookie),
 • az Érintett mennyi ideig tartózkodott a weboldalon („utma” cookie),
 • az Érintett mikor látogatta meg először a weboldalt („utmc” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a weboldalt a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik az Érintett által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás az Érintett informatikai eszközén valósul meg.

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.  A portál weboldalról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Az Érintett a cookie-k alkalmazásához hozzájárulását a felugró ablak „Elfogadom” gombjával, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg.

 

 1. Az Egyéni vállalkozó mint adatkezelő adatai, az adatkezelésre jogosultak köre

Név:                                    Nagy Erika e.v.

Képviselő:                         Nagy Erika

Cím:                                    8095 Pákozd, Farkaskő utca 8.

E-mail:                               erika.obola@icloud.com

Nyilvántartási szám:      30802881

Adószám:                          76903317-1-27

A Honlappal kapcsolatosan az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában az Egyéni vállalkozó azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatfeldolgozók

A Honlap kiszolgáló szerverei a Tárhelypark Kft. (székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.) tárhelyszolgáltató szerverein kerültek elhelyezésre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét az Egyéni vállalkozó a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

A szerződések teljesítésével összefüggésben az Egyéni vállalkozó a számviteli szabályok szerint szükséges adatokat átadhatja az Egyéni vállalkozó könyvelője számára, aki azokat a Számviteli törvény és az egyes adójogszabályok szerint szükséges körben dolgozza fel és őrzi meg.

Az adatfeldolgozók szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek (például az adattakarékosság hatékony megvalósítása), másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek keretében különösen figyelemmel kell lenni a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezen intézkedések különösen azt kell biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése értelmében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, amennyiben az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy az adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok GDPR 9. és 10. cikk szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Az Egyéni vállalkozó tájékoztat minden Érintettet, miszerint az adatkezelő fő tevékenysége nem igénylik az Érintettek rendszeres és nagymértékű megfigyelését, illetve GDPR 9. cikke szerinti különleges adatok nagy számban történő kezelését.

Mindezen indokokra figyelemmel az Egyéni vállalkozó, mint adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mely döntését azonban naptári évente az adatkezelések aktuális állása szerint felülvizsgál.

 

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése, az Érintett tájékoztatása

Az Egyéni vállalkozó minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban az Egyéni vállalkozó világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

Az Érintettet az Egyéni vállalkozó nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, illetve jogorvoslati lehetőségei

Az Érintettet a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti

 • a hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében az Egyéni vállalkozó köteles az Érintettet a GDPR értelmében megillető jogairól, az adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról tájékoztatni; továbbá
 • az adathordozhatósághoz való jog, valamint a helyesbítéshez és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz való jog.

Ennek megfelelően az adatkezelő

 • tájékoztatást ad az Érintett számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá
 • az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (az Érintett adatai törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést az adatkezelő ügyfélszolgálata útján is kérelmezheti).

 

Jogokról való tájékoztatás

Az adatkezelő a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket hoz a célból, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy valamely módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő elősegíti az Érintettek jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Amennyiben ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a GDPR 13. cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkat az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáférési joga).

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke értelmében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az adathordozhatósághoz való jog).

 

Helyesbítés, törlés és tiltakozás

Az Érintett a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Az Érintettet a GDPR 16 - 18. cikkei értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az adatkezelés korlátozásához való jog.

Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell.

Továbbá az Érintettet a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga.  Tehát az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az Érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (például hírlevél küldése) érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Jogorvoslathoz való jog

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az erika.obola@icloud.com e-mail címen, illetve a 8095 Pákozd, Farkaskő utca 8. postai címen jelezheti az Egyéni vállalkozó felé.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Ezen felül az Érintett

 • a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,
 • az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá
 • személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

 

Nagy Erika e.v.